Oceny śródroczne i roczne są wystawiane przez wszystkich nauczycieli na podstawie średniej ocen uzyskanej przez ucznia z danego przedmiotu.

Poniżej przedstawiamy przelicznik średniej na poszczególne oceny:

  • 1.00 – 1.75 – niedostateczny
  • 1.76 – 2.65 – dopuszczający
  • 2.66 – 3.65 – dostateczny
  • 3.66 – 4.50 – dobry
  • 4.51 – 5.30 – bardzo dobry
  • 5.31 – 6.00 – celujący

Przypominamy jednocześnie, że przewidywane oceny semestralne i końcowe są wystawiane przez nauczycieli na miesiąc przed ostatecznym wystawieniem ocen i są widoczne w systemie Librus Synergia.